Countries
Thesaurus
Terminology
Contact

Mouth organ (Southeast Asia)

Bìkèha - Chinese

Cháo - Chinese

- Chinese

Hóngzhú shēng (Hóngzhúshēng) - Chinese (GB transliteration)

Hwa - Korean

Mitz-šio-ši - ➺ remarks

Mouth organ - English

Mundorgel - German

Mushtaq sini - Farsi (Persian)

Órgano de boca - Spanish (Castilian)

Orgue à bouche - French

Shēng - Chinese

Šo-ši - ➺ remarks

Šo-ši-buye - ➺ remarks

U - Japanese

U - Korean

Wot - Laotian (GB transliteration)

Xiǎo shēng (Xiǎoshēng) - Chinese (GB transliteration)

- Chinese

Yuèhé - Chinese