Countries
Thesaurus
Terminology
Contact

Foe loeˇ (gender unknown)

Naw_

Lisu people (village Doi Ca, Mae Suai district); No details found; NB: ➺ Fu luˇ, and Lae-lae.


Sources

Oesch, Hans (ฮัน เออซ): The music of the hilltribes in northern Thailand (= การศึกษาดนตรีของซาวเบาทางภากเหนือบองประเทศไทย [Kār ṣ̄ụks̄ʹā dntrī k̄hong chāw beā thāng p̣hākh h̄enụ̄o k̄hong pratheṣ̄thịy (?)]). In: Jl. Nat. res. council of Thailand 11;2 (Bangkok, 1979), p.24 (no.10).

Web

europeana.eu