Countries
Thesaurus
Terminology
Contact

Tha kaieng (gender unknown)

Naw_

Meo khao (White Meo) people in Pong noke (Wiang Pa Pao district, prov. Chiang Rai); NB: ➺ Khaeng ̬.


Sources

Oesch, Hans (ฮัน เออซ): The music of the hilltribes in northern Thailand (= การศึกษาดนตรีของซาวเบาทางภากเหนือบองประเทศไทย [Kār ṣ̄ụks̄ʹā dntrī k̄hong chāw beā thāng p̣hākh h̄enụ̄o k̄hong pratheṣ̄thịy (?)]). In: Jl. Nat. res. council of Thailand 11;2 (Bangkok, 1979), p.23 (no.5).